Avís Legal

VIATGES SITGES SA, sota el nom comercial “VIATGES SITGES”, li ofereix aquest lloc web a condició que l’Usuari accepti de forma íntegra els termes i condicions generals continguts en el present apartat, constituint els mateixos el contingut del Contracte que mitjançant el present ús de la pàgina web es subscriu entre l’”Usuari” i “VIATGES SITGES”. Es considerarà a tots els efectes que el fet que l’Usuari reservi un servei a través d’aquest lloc web constitueix per si mateix la seva acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions generals que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui específicament per a cada viatge reservat i confirmat, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix.

 

L’usuari declara que és major d’edat (és a dir, té, al menys, 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest lloc web de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que comprèn i entén íntegrament. L’Usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització d’aquest lloc web que es produeixi per la seva acció de reserves qualsevol tipus de servei dels que aquí s’ofereixen (no adquirirà en canvi cap responsabilitat ni conseqüència econòmica quan es limiti a sol·licitar informació). L’Usuari així mateix declara que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització del mateix, és vertadera, completa i precisa i es compromet a facilitar les dades que se sol·liciten com a imprescindibles per tal d’assegurar la serietat de les seves peticions d’informació o de reserves.

 

1.1.- Organització de  VIATGES SITGES SA

VIATGES SITGES SA té el seu domicili social a MARQUES DE MONTROIG, 21 08870 SITGES Barcelona amb CIF A-08146268 i està inscrita en el Registre Mercantil. BARCELONA 23/08/1963, TOMO 1252, LIBRO 709, FOLIO 175, HOJA 8545.. VIATGES SITGES SA té aquest lloc web a Internet amb la finalitat d’oferir a l’Usuari tot tipus d’informació sobre productes i serveis relacionats amb el turisme, oferint una gran gamma d’ofertes, destinacions turístiques i tota mena d’opcions relacionades amb el món de l’oci i els viatges. Per aconseguir aquests objectius VIATGES SITGES SA està constituïda com a agència de viatges minorista (GC-34) i té les corresponents autoritzacions administratives i legals per a prestar els serveis de mediació en la venda de bitllets, reserves de places en tota classe de mitjans de transport, i allotjaments; la negociació i contractació amb els majoristes de “paquets turístics” o “viatges combinats”, així com la seva pròpia oferta de “paquets turístics” propis; l’emissió de bitllets; el lloguer de vehicles i qualsevol altre servei propi de les agències de viatges.

 

1.2.- Procés de contractació

Aquest lloc web disposa de dos serveis de contractació diferenciats:

Serveis de bitllets d’avió, vaixell, tren, reserves d’hotels, cotxes de lloguer i altres serveis amb reserva online, el qual li sol·licita abans de poder fer qualsevol reserva en ferm un registre de les seves dades i de la targeta de crèdit. Totes les reserves fetes per aquest sistema són confirmades i pagades en línia essent carregades automàticament a la targeta de crèdit que hagi facilitat. Posteriorment a aquesta confirmació li farem arribar els bitllets o bons de reserva, per correu electrònic. El pagament serà realitzat mitjançant una passarel·la segura, pel que és possible que targeta necessiti estar habilitada per a pagaments per internet i li demani la seva clau de seguretat.

 

Altres serveis de viatges, ofertes, creuers, esquí, etc. etc., els quals són sol·licitats per vostè via formulari i que nosaltres hem de confirmar-posant-nos en contacte amb vostè amb el sistema que hagi triat: correu electrònic o telèfon, i indicant-li la confirmació de serveis, preus i sistema i dates del pagament dels serveis .

 

1.3.- Serveis oferts per  VIATGES SITGES SA i la legislació aplicable a cada un d’ells.

 

1.3.1.- Bitlletatge aeri nacional, i internacional:

Quan l’Usuari contracta l’emissió de bitllets tant nacionals com internacionals a través d’aquest lloc web a Internet queda subjecte als termes i condicions generals específics de les companyies aèries titulars dels vols, els quals, si són desconeguts per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

 

1.3.2.- Reserves de places en hotels o qualsevol tipus d’allotjament turístic:

Quan l’Usuari contracta la reserva de places hoteleres a través d’aquest lloc web a Internet queda subjecte als termes i condicions generals específics de cada establiment hoteler o cadena hotelera tant en relació a garanties de pagament com pel que fa a condicions de cancel·lació de la reserva, les quals, si són desconegudes per l’Usuari, es podran sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

 

La qualitat i serveis prestats per l’hotel contractat vindran determinats per la categoria turística oficial assignada amb el conseqüent control administratiu a què estan sotmesos els establiments hotelers en els diferents països i territoris.

 

Les reserves efectuades per l’Usuari a través d’aquest lloc web són tramitades utilitzant els serveis de diferents CRS ( “Central Reservation Systems” o Centrals de Reserves) o GDS ( “Global Distribution Systems” o Sistemes Globals de Distribució), els quals proveeixen de números o claus de confirmació de la reserva. Conseqüentment en el cas que a l’Usuari no se li faciliti el servei reservat ja sigui d’allotjament, de reserva de sala de convencions etc.., l’’hotel assumirà les responsabilitats que es derivin de la no prestació del servei reservat, sense que  ” VIATGES SITGES” assumeixi cap responsabilitat.

 

La responsabilitat de “VIATGES SITGES SA” davant l’Usuari per aquest servei es limita, únicament i exclusivament, al preu ofert en aquest lloc web a Internet un cop la reserva efectuada per l’Usuari hagi estat confirmada expressament per escrit mitjançant correu electrònic enviat des de la nostra oficina internet.

 

1.3.3.- Reserves de cotxes de lloguer amb o sense conductor:

Quan l’Usuari contracta el lloguer d’un cotxe amb o sense conductor a través d’aquest lloc web a Internet queda subjecte als termes i condicions generals específics de les companyies propietàries de tals cotxes, les quals, si són desconegudes per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

 

Les reserves de vehicles de lloguer efectuades per l’Usuari a través d’aquest lloc web són tramitades utilitzant els serveis de diferents CRS ( “Central Reservation Systems” o Centrals de Reserves) o GDS ( “Global Distribution Systems” o Sistemes Globals de Distribució), els quals proveeixen de nombres o claus de confirmació de la reserva. Conseqüentment en el cas que a l’Usuari no se li faciliti el servei reservat, la companyia de lloguer de vehicles amb la qual hagi estat tramitada la reserva assumirà les responsabilitats que es derivin d’aquesta no prestació del servei reservat.

 

Les característiques del vehicle vénen determinades per la informació que les empreses de lloguer de vehicles faciliten a través dels GDS i CRS a VIATGES SITGES SA, pper tant en el cas que el vehicle que es lliuri a l’Usuari no es correspongui amb el detallat a la reserva efectuada pel mateix, serà la companyia de lloguer l’única responsable davant de l’Usuari, sense que  VIATGES SITGES assumeixi cap responsabilitat en aquest supòsit.

 

La responsabilitat de VIATGES SITGES SA enfront de l’Usuari per aquest servei es limita, únicament i exclusivament, al preu ofert en aquest lloc web a Internet un cop la reserva efectuada per l’Usuari hagi estat confirmada expressament per escrit mitjançant correu electrònic enviat des de la nostra oficina internet., sent la companyia de lloguer de cotxes amb o sense conductor la responsable única i exclusiva del servei contractat mitjançant la durada de la mateixa.

 

1.3.4.- Bitlletatge de transport ferroviari nacional i internacional:

Quan l’Usuari contracta l’emissió d’un bitllet de tren tant nacional com internacional a través d’aquest lloc web en Internet “www.viatgessitges.com” l’Usuari queda subjecte als termes i condicions generals específics de les companyies ferroviàries titulars de tals trajectes, les quals, si són desconegudes per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

 

Les reserves de serveis de transport ferroviari efectuades per l’Usuari a través d’aquest lloc web són tramitades utilitzant els serveis de diferents CRS ( “Central Reservation Systems” o Centrals de Reserves) o GDS ( “Global Distribution Systems” o Sistemes Globals de Distribució), els quals proveeixen de nombres o claus de confirmació de la reserva. Conseqüentment en el cas que a l’Usuari no se li faciliti el servei reservat, la companyia ferroviària assumirà les responsabilitats que es derivin de l’esmentada no prestació del servei reservat, sense que VIATGES SITGES SA assumeixi cap responsabilitat en el supòsit dalt esmentat.

 

La responsabilitat de  VIATGES SITGES SA enfront de l’Usuari per aquest servei es limita, únicament i exclusivament, al preu ofert en aquest lloc web a Internet un cop la reserva efectuada per l’Usuari hagi estat confirmada expressament per escrit mitjançant correu electrònic enviat des de la nostra oficina internet.

 

1.3.5.- Bitlletatge de transport marítim:

Quan l’Usuari contracta l’emissió d’un bitllet de transport marítim tant nacional com internacional a través d’aquest lloc web a Internet queda subjecte als termes i condicions generals específics de les companyies navals que presten de tals trajectes, les quals, si són desconegudes per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

 

Les reserves de serveis de transport marítim efectuades per l’Usuari a través de VIATGES SITGES SA són tramitades utilitzant els serveis de diferents CRS ( “Central Reservation Systems” o Centrals de Reserves) o GDS ( “Global Distribution Systems” o Sistemes Globals de Distribució), els quals proveeixen de nombres o claus de confirmació de la reserva. Conseqüentment en el cas que a l’Usuari no se li faciliti el servei reservat, la companyia marítima assumirà les responsabilitats que es derivin de la no prestació del servei reservat, sense que VIATGES SITGES SA assumeixi cap responsabilitat en el supòsit dalt esmentat.

 

La responsabilitat de VIATGES SITGES SA  enfront de l’Usuari es limita, únicament i exclusivament, al preu ofert en aquest lloc web a Internet, sent la companyia marítima la responsable enfront de l’Usuari del servei contractat, i de l’equipatge de l’Usuari, un cop la reserva efectuada per l’Usuari hagi estat confirmada expressament per escrit mitjançant correu electrònic enviat des de la nostra oficina internet.

 

1.3.6.- Forma de pagament dels serveis contractats per l’Usuari:

L’Usuari podrà realitzar el pagament de les reserves contractades a través d’aquest lloc web mitjançant targeta de crèdit i transferència bancària; i, en el cas de les reserves d’allotjament que així ho requereixin i igualment en qualsevol altra reserva que permeti pagament directe a l’establiment (vehicle de lloguer, etc.) es podrà utilitzar qualsevol mitjà de pagament que aquests establiments acceptin.

 

1.3.7.- Lliurament de bitllets:

VIATGES SITGES SA té subscrit un contracte de prestació de serveis amb diferents empreses transportistes per assegurar el lliurament de tots els bitllets contractats, bons de viatge i qualsevol altre tipus de document a l’adreça facilitada per l’Usuari en 2 dies laborables, sempre que sigui en territori nacional espanyol. Tot això sense perjudici de possibles retards ocasionats per casos de força major no imputables al transportista o a  VIATGES SITGES SA.

 

1.4.- Viatges combinats:

 

1.4.1.- Objecte:

VIATGES SITGES SA ofereix a través d’aquest lloc web a Internet ofertes de “viatges combinats”, de tercers proveïdors o organitzadors, incloent en els mateixos serveis prèviament programats i oferts per un preu global, o projectats a instància de el client també a un preu global. El contracte entre  VIATGES SITGES SA i l’Usuari d’un viatge combinat s’entendrà perfeccionat en el moment en què se li lliurin els bons i / o bitllets corresponents als serveis de el viatge contractat a l’Usuari, i aquest realitzi el pagament de la totalitat del preu.

 

En aquest mateix moment es formalitzarà el contracte entre les parts. Cada viatge combinat ofert en aquest lloc web es regirà de manera general per les clàusules que a continuació es transcriuen, encara que cada viatge combinat concret es regirà per les seves condicions específiques i particulars que es detallaran de forma clara i precisa en el corresponent fullet de el viatge. La regulació aplicable serà la següent: Llei 21/1995, de 6 de juliol, reguladora de viatges combinats (BOE 7/7/95), que incorpora al l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de Consell de les Comunitats Europees 30/314 / CEE, de 13 de juny de 1990, la Llei 7/1998 de 13 d’abril sobre condicions generals de la contractació, i la Llei 26/1984 de 19 de Juliol de Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com la resta de disposicions vigents.

 

El contracte de viatge ha de ser sempre exigit per l’Usuari i s’entendrà signat i acceptat per les parts quan la nostra oficina internet ho enviï per correu electrònic a l’usuari juntament amb la confirmació del viatge sol·licitat, i s’entendrà acceptat o bé per resposta expressa de l’usuari a l’indicat correu electrònic o simplement en el moment en què l’Usuari efectuï el pagament de el viatge contractat i objecte del contracte.

 

1.4.2.- Parts integrants dels viatges combinats oferits en aquest lloc web:

Cada viatge combinat s’organitza per un Tour Operador o Majorista que figura a la pròpia descripció de el viatge combinat concret, que s’anomena Organitzador. Aquest Organitzador pot procedir a la venda de el viatge combinat directament o per mitjà d’un detallista que en aquest cas serà  VIATGES SITGES SA. L’Usuari que compra un viatge combinat és el contractant principal, i el beneficiari la persona en nom del contractant que adquireix el viatge Combinat.

 

És important ressaltar que tant el contractant Principal com el beneficiari poden cedir gratuïtament el viatge a una altra persona, que reuneixi les condicions, requerides per al mateix, havent de comunicar-ho per escrit a l’Organitzador o detallista 15 dies abans de l’inici del viatge. En aquest supòsit el cedent i cessionari respondran solidàriament de el pagament del preu i de les despeses que generi la cessió.

 

1.4.3.- Preu:

Els preus de el viatge combinat són calculats en base als tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant i taxes i impostos aplicables en la data de l’edició del programa / fulletó o dels posteriors, que, si s’escau, s’hagin fet públiques de forma impresa. Es podrà efectuar una revisió dels preus fixats per l’Organitzador per al viatge combinat, a l’alça o a la baixa, si hi ha qualsevol variació del preu dels elements esmentats. Les variacions en el preu s’han de comunicar a l’Usuari, que ha contractat el viatge podent l’Usuari rescindir el contracte si la variació en el preu a l’alça supera el 15%, tot això sense cap penalització per a l’Usuari. Els preus dels viatges combinats podran ser revisats a l’alça fins a un màxim de 20 dies abans de la data concertada per a la sortida de el viatge combinat. VIATGES SITGES SA no podrà percebre més que el preu de el viatge combinat, podent afegir un recàrrec per despeses de gestió.

 

1.4.4.- Serveis inclosos en els viatges combinats:

Els serveis inclosos en el preu de cada viatge combinat oferit en aquest lloc web vindran determinats en un fullet informatiu facilitat per l’Organitzador, que serà posat a disposició de l’Usuari en format documental o mitjançant format electrònic en aquest lloc web. Cada fullet informatiu d’un viatge combinat o la informació continguda d’ell mateix en aquest lloc web podrà recollir la següent informació, sense perjudici que en cada “viatge combinat” concret es determini de forma clara els serveis i característiques de el viatge:

  • Destinacions i mitjans de transport amb menció de les seves característiques i classe.
  • Durada, itinerari, i calendari de el viatge.
  • Relació d’establiments d’allotjament, amb indicació del seu tipus, situació, categoria o nivell de comoditat i les seves principals característiques, així com la seva homologació i classificació turística en aquells països en què hi hagi classificació oficial.
  • El nombre d’àpats que s’hagin de servir.
  • La informació d’índole sobre les condicions aplicables a les nacions dels estats membres de la Unió Europea en matèria de passaports i visats, i les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada.
  • Preu de Viatge Combinat i preu estimat de les excursions facultatives, l’import o el percentatge del preu que s’hagi de pagar en concepte de bestreta sobre el preu total i el calendari per al pagament de la part no coberta per l’avançament, les condicions de finançament que, si s’escau s’ofereixin, els impostos indirectes (IVA, IGC) quan aquests siguin aplicables, i les taxes i impostos dels establiments hotelers.
  • Si per a la realització del Viatge Combinat es necessita un nombre mínim d’inscripcions i, en aquest cas, la data límit d’informació al consumidor en cas d’anul·lació.
  • Nom i domicili de l’organitzador del Viatge Combinat així com, si és el cas, de la seva representació legal a Espanya.
  • Així com tot allò que es faci constar expressament en el viatge combinat.

 

1.4.5.- Serveis exclosos de el viatge combinat:

Qualsevol servei que no figuri expressament en l’apartat “el preu de el viatge combinat inclou” o no consti específicament detallat en el fulletó / programa del viatge combinat com a servei ofert pel mateix s’entendrà no inclòs en el preu de l’paquet de vacances.

 

1.4.6.-Forma de Pagament:

En el mateix acte d’inscripció d’un viatge combinat, l’Usuari haurà de dipositar un dipòsit de Garantia de Reserva de fins a un 40% de l’import global de el viatge combinat. El pagament de la resta del preu estipulat s’haurà d’executar per l’Usuari contra el lliurament dels corresponents bitllets o bons de viatge. S’haurà executar el pagament del preu final contra el lliurament dels corresponents bons i / o bitllets 15 dies abans de la data de sortida de el viatge si tots els serveis integrants de la mateixa han estat ja confirmats, o en cas contrari, en el moment en que es confirmi la totalitat dels serveis de el viatge en qüestió. El lliurament de el Dipòsit de Garantia de reserva no pressuposa en cap cas la confirmació dels serveis reservats, sinó només la seva petició, i es retornarà íntegrament a l’Usuari en cas que els serveis sol·licitats no hagin pogut ser confirmats.

 

1.4.7.- Resolució del contracte o cancel·lació de el viatge:

Modificació del contracte:

 

L’Organitzador pot procedir a la modificació del viatge combinat perfeccionat mitjançant contracte, abans de la sortida, com a conseqüència d’una raó objectiva que afecti un element essencial del contracte, havent de comunicar immediatament a l’Usuari l’esmentada modificació sense perjudici del que estableix la clàusula 4.3. L’Usuari haurà de contestar la notificació fefaent en el termini de tres (3) dies, des de la recepció de la notificació, optant per una d’aquestes dues opcions:

  1. I) Resoldre el contracte sense penalització, o

(Ii) La realització d’un viatge equivalent o superior; si fos inferior, tindria dret al reemborsament de la diferència de preu d’acord amb el contracte.

 

Cancel·lació de el viatge per l’Organitzador:

 

L’Usuari tindria dret a ser indemnitzat per l’organitzador del viatge en el supòsit de cancel·lació del mateix, posterior a la perfecció del contracte. mitjançant l’oferiment d’un viatge alternatiu de cost superior.

 

Excepcions a la responsabilitat:

(I) en els supòsit en que la cancel·lació es produeixi com a conseqüència que el nombre de persones inscrites per al viatge combinat sigui inferior, a la quota exigida en el fulletó,  VIATGES SITGES SA ho comunicarà a l’Usuari, per escrit, amb una antelació de 8 dies a la data de sortida no devent en aquest supòsit indemnitzar l’Usuari per la cancel·lació.

(Ii) En els supòsits de força major entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

 

Cancel·lació del viatge per l’Usuari:

L’Usuari tindrà dret a la devolució de les quantitats pagades, però haurà d’indemnitzar a l’organitzador de el viatge a les següents quanties:

(I) Les despeses de gestió i anul·lació que s’haguessin produït

(Ii) Amb penalització de 5%, 15% o el 25% de l’import total de el viatge, incloses les quantitats pendents

(Iii) En els viatges sotmesos a condicions econòmiques especials de contractació (avions, vaixells …), les despeses d’anul·lació s’ajustaran al pactat amb la companyia que presti el servei determinat.

 

A més s’haurà d’abonar a  VIATGES SITGES SA les despeses de gestió i Cancel·lació que hagués tingut en els tràmits sobre el viatge.

 

1.4.8.- Prestació dels serveis inclosos en el viatge combinat:

L’Organitzador té l’obligació de facilitar als Usuaris la totalitat dels serveis contractats amb les condicions i característiques estipulades. Només eximirà d’aquesta obligació la força major o la causa suficient, considerant causa suficient els supòsits en què l’Organitzador i  VIATGES SITGES SA, tot i actuar amb la previsió i diligència degudes, no poden facilitar els serveis contractats per raons que no els siguin imputables. Si hi ha impossibilitat de prestar algun dels serveis en les condicions pactades, l’agència oferirà a l’Usuari la possibilitat d’optar pel reemborsament total de l’abonat o per la seva substitució per un altre de similars característiques quant a categoria o qualitat. Si d’aquesta substitució el servei resulta d’inferior categoria o qualitat, l’agència haurà de reemborsar aquesta diferència.

 

En el cas que després de la sortida de el viatge l’Organitzador o VIATGES SITGES SA comprovi que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte, adoptarà les solucions adequades per a la continuació de el viatge organitzat, sense cap suplement de preu per a l’Usuari, i si escau, abonarà a aquest últim l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades. Si l’Usuari continua el viatge amb les solucions donades per l’organitzador es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes. Si les solucions adoptades per l’Organitzador i VIATGES SITGES SA fossin inviables o l’Usuari no les acceptés per motius raonables, s’haurà de facilitar a l’Usuari, sense cap suplement de preu, un mitjà de transport equivalent a l’utilitzat en el viatge per tornar a al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut sense perjudici de la indemnització, que en el seu cas procedeixi. En cas de reclamació  VIATGES SITGES SA, o , si s’escau, l’Organitzador haurà d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.

 

1.4.9.- Responsabilitats:

Els Organitzadors de el viatge combinat o VIATGES SITGES SA, rrespondran enfront de l’Usuari, en el seu respectiu àmbit de gestió, de l’incompliment de les obligacions derivades del contracte, així com dels danys soferts per l’Usuari, com a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte.

Aquesta responsabilitat cessarà quan:

(I) els incompliments es deguin a l’Usuari o a un tercer,

(Ii) quan tinguin caràcter impredictible o insuperable, o

(Iii) es deguin a força major.

 

1.4.10.- Reclamacions i consultes:

VIATGES SITGES SA posa a disposició de l’Usuari la següent adreça electrònica: info@viatgessitges.com per tal que l’Usuari pugui exposar les seves queixes, consultes o reclamacions a VIATGES SITGES SA, comprometent-nos a respondre-li en la major brevetat possible ia trobar una solució abans dels 60 dies des de l’inici del tràmit.

 

1.4.11.- Legislació i Jurisdicció aplicable:

Legislació: Aquestes condicions generals i el contracte que se subscrigui entre les parts es regirà i interpretarà d’acord amb les normes de Dret Espanyol.

Jurisdicció: Les parts acorden expressament sotmetre en tot litigi o discrepància relativa a l’existència, validesa, interpretació, abast, contingut, execució, suspensió o resolució del contracte de viatge combinat a jutjats i tribunals competents.

Vine a veure'ns!


 

MARQUES DE MONTROIG, 21
08870 SITGES
Barcelona

Developed by Beroni